Qui som?

Fundació Privada HOSPITAL RESIDÈNCIA DE LA VILA DE MOIÀ, entitat continuadora en tots els seus drets i obligacions de l’HOSPITAL DE POBRES DE JESUCRIST DE MOIÀ, és una fundació de caràcter privat, classificada com de benèfica particular per Reial Ordre de 14 de juliol de 1914.

Amb una llarga història, la nostra entitat està molt vinculada a la comunitat moianesa i a altres entitats de Moià amb qui col·laborem i ens visiten al llarg de l’any.

Ens agrada mantenir les persones que viuen i assisteixen al nostre centre actives i connectades amb el seu entorn proper i també amb la vida i la gran activitat que es desenvolupa a Moià.

L’Hospital Residència de la Vila de Moià disposa de 73 places residencials, de les quals 17 són de servei de Llar residència i 56 de Residència Assistida 15 places en Servei de Centre de Dia 8 places en Servei de Menjador.

La Fundació Privada Hospital Residència de la Vila de Moià és una entitat sense ànim de lucre, arrelada al territori, i compromesa amb la cura de les persones grans i el seu entorn, amb un centre obert i proper, on els usuaris, les seves famílies i tot l’equip humà hi tenen un espai de participació.

L’entitat treballa AMB i PER les persones grans i les seves famílies, centrant-nos en el resident i les seves necessitats a través d’un ampli ventall de serveis de qualitat.

A l’Hospital Residència de la Vila de Moià comptem amb instal·lacions, serveis i personal perquè els residents puguin estar còmodament durant la seva estada a la residència.

La Missió de l’Hospital Residència de la Vila de Moià és acompanyar les persones grans que viuen i assisteixen al nostre centre en la seva vellesa vetllant pel màxim benestar integral des del respecte al seu pla de vida i en contacte constant amb la comunitat.

La nostra visió
Volem ser un centre de referència en la qualitat assistencial assegurant la màxima satisfacció i el benestar de totes les persones que formen la comunitat del nostre centre (persones usuàries, treballadores i famílies)

 • Crear un ambient de relació i convivència pròpia d’una llar, afavorint l’adaptació de la persona al seu nou domicili.
 • Fomentar la personalització de l’atenció, basada en la identitat de la persona, la història de vida, les expectatives i els seus desitjos.
 • Promoure el treball en equip entre tots i cada un dels professionals que hi intervenen i la formació continuada dels professionals, que assegurin una intervenció coordinada i un mateix objectiu, el benestar dels usuaris.
 • Afavorir el manteniment i potenciació de les capacitats cognitives, socials i físiques dels usuaris.
 • Garantir l’elaboració d’un Pla de Suport Individualitzat (PAI) per a cadascun dels usuaris, amb la participació de l’usuari i familiars, que serà revisat i actualitzat anualment.
 • Crear una política de transparència, informació i participació de les famílies a través del Consell de participació del Centre, el Butlletí mensual, les enquestes periòdiques, i les comunicacions sobre temes d’interès.
 • Gestionar les queixes i suggeriments sobre els quals es tinguin competències en els terminis de resolució previstos.
 • Fomentar la participació social amb institucions, entitats, associacions pròximes al territori per a realitzar xarxa social i entorn.
 • Creació de l’equip de Rebrots per a poder frenar la transmissió de virus dins del centre.
 • Creació de l’equip per a la reducció i eliminació de contencions.
 • Creació de l’equip de recerca de caigudes i valoració de mesures correctores o preventives mitjançant registre de caigudes.

L’article 57 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, determina que els centres públics on es prestin serveis socials i en els privats que rebin finançament públic, han d’establir processos de participació democràtica per part dels residents i de llurs famílies de la manera que s’estableixi per reglament. El consell de Participació del Centre es reunirà com a mínim un cop a l’any. Aquest consell està format per la directora tècnica, una persona en representació del Departament de Drets Socials i un altre representant de l’administració local, dues treballadores, quatre usuaris i un representant de les famílies.

Les funcions d’aquest Consell són:

 • Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
 • Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
 • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
 • Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats.
 • Fer propostes de millora del servei.
 • Fer públics els resultats de la participació.

Es realitzen amb periodicitat mensual. I és una trobada entre direcció i tots els usuaris que vulguin per parlar i treballar algun tema determinat o àrea d’interès. Tanmateix, poden expressar els seus suggeriments, demandes o queixes.

El centre disposa de fulls de reclamació i suggeriments.

El taulell d’anuncis està ubicat a l’entrada de la residència on hi ha exposat:

 • Autorització de l’establiment o servei.
 • Tarifa de preus actualitzada i dels serveis complementaris.
 • Organigrama de l’establiment.
 • Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació i sobre la possibilitat de reclamar directament davant el Departament competent.
 • Horari d’atenció als familiars i residents per part de la directora tècnica i la resta de professionals.
 • Calendari amb l’horari d’activitats i concreció setmanal d’aquestes activitats.
 • Instruccions per a casos d’emergència.
 • Comunicats i recomanacions que estableixi el Departament de Drets socials.

Enllaç a l’organigrama.

CONTACTA AMB NOSALTRES

CONTACTA AMB NOSALTRES